Rekrutacja

   Rekrutacja do chóru odbywa się każdego roku we wrześniu i październiku, oraz w trybie indywidualnym w uzgodnionym z dyrygentem terminie. Przesłuchaniem są objęci chłopcy z klas II i III szkół podstawowych z Lublina i okolic. Rekrutacja jest podzielona na dwa etapy:

  • Przesłuchanie wstępne (w szkołach).

   Przesłuchanie wstępne przeprowadza dyrygent za zgodą kuratorium oświaty podczas zajęć lekcyjnych w szkole, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i czasu z dyrekcją szkoły. Wstępne przesłuchanie dotyczy sprawdzenia podstawowych predyspozycji muzycznych chłopców (słuch muzyczny, poczucie rytmu), spełniający te kryteria chłopcy otrzymują list do rodziców z prośbą o przyprowadzenie syna do sali prób na przesłuchanie kwalifikacyjne.

  • Przesłuchanie kwalifikacyjne (w siedzibie chóru).

   Przesłuchanie kwalifikacyjne jest przeprowadzone przez dyrygenta w sali prób chóru. Celem jest dokładne zbadanie niezbędnych predyspozycji chłopców, wymaganych do śpiewania w chórze (ogólna inteligencja, umiejętność skupienia uwagi, dokładne zbadanie słuchu muzycznego, skali głosu, pamięci muzycznej i poczucia rytmu). Rodzice zakwalifikowanych chłopców otrzymują list z zaproszeniem na zebranie organizacyjne, które odbywa się pod koniec września po zakończeniu przesłuchań

   Podczas zajęć chóru chłopcy są stopniowo wprowadzani do poszczególnych głosów, następnie zaliczają muzyczny materiał nad którym pracują w czasie zajęć emisji głosu i prób chóru. Uwieńczeniem i nobilitacją pracy jest uczestnictwo poszczególnych chórzystów w wydarzeniach muzycznych (np. liturgia w Archikatedrze, koncerty o charakterze Archidiecezjalnym oraz inne kulturalne wydarzenia).